گاهنامه پیرنگ-یک

. پیرنگ؛ تأملی در ادبیات داستانی گاهنامه‌ی ادبی پیرنگ شماره‌ی یک، داستان یک آغاز، بهمن‌ ۱۳۹۹     نخستین شماره‌ی مجله‌ی ادبی الکترونیکی «پیرنگ» در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ منتشر شد. مجله از طریق فروشگاه سایت پیرنگ در دسترس است و...